Troya Milli Parkı

Troya Milli Parkı

Troya Milli Parkı, Çanakkale İli sınırları içerisinde kalan ve 13.350ha’lık alana sahip bir Milli Park’tır. Bu aian, 30-09-1996 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun 96/8676 Karar Sayısı ile Milli Park ilan edilmiştir. Milli Park’ın Uzun Devreli Gelişme Planı 08-06-2004 tarihinde onaylanmış ve 2010 yılında revize plan hazırlanarak onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Troya Tarihi Milli Park Sahası içerisinde bugüne kadar yapılan araştırmalar neticesinde 12km2’lik bir alanda 100’e yakın kayda değer yer tespit edilmiştir. Milli Park Sahası içerisinde 5 adet Tümülüs (Mezar), 5 adet Antik Kent, 3 adet Anıt Eser, 2 adet Tescilli Mezar bulunmaktadır. Bu yerler, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiş alanlardır.

HÖYÜK VE TÜMÜLÜSLER

Hanay Tepe Höyüğü (Thymbra Antik Kenti):

Ezine İlçesi Taştepe Köyü sınırları içerisinde köyün yaklaşık 3km. batısında Hanay Tepe Mevkii’nde bulunmaktadır. Höyük, yaklaşık 3m. yüksekliğindedir. Höyük üzerinde yapılan araştırmalar neticesinde M.Ö. 4. bin yılının sonlarından (Geç Kalkolitik Dönem), Tunç Çağı ve M.Ö. 5.yy ve 4.yy. özellikleri gösteren seramik parçaları bulunmuştur. Yapılan araştırmalar neticesinde Thymbra yerleşkesinin de M.Ö. 3000 yılında bu tepe üzerinde kurulduğu, Troia Savaşları’ndan sonra 5km. doğusunda bulunan Küçük Fığla Tepe üzerine taşındığı, M.Ö. 5.yy.’dan sonra tekrar Hanay Tepe üzerine taşındığı anlaşılmaktadır.

Achilleus Tümülüsü:

Ezine İlçesi Yeniköy sınırları içerisinde Sivritepe Mevkii’nde bulunmaktadır. Tepe yaklaşık 15m. yüksekliğindedir. Birçok antik kaynakta Troia Savaşı’nın önemli kahramanlarından biri olan Achileus’un mezarı olduğundan bahsetmektedir. Tepede yapılan araştırmalar neticesinde, tepenin tamamen taşıma toprakla oluşturulduğu, toprağın kaymaması için de taş omurgaların yapıldığı görülmüştür. Ayrıca bu tümülüsün ve etrafının Roma ve Bizans Dönemleri’nde nekropol olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Pers İmparatoru Ksarkes, Büyük İskender ve daha birçok Roma İmparatoru bu anıt mezarı ziyaret etmiş, burada Achilleus adına yapılan tören ve anmalara katılmışlardır.

Paşa Tepe Tümülüsü:

Çanakkale Merkez, Kalafatlı Köyü sınırları içerisinde bulunan Paşa Tepe Mevkii’nde bulunmaktadır. Tepe yaklaşık 3m. yüksekliğindedir. Troya Antik Kenti’nin yerleşim alanı sınırları tümülüsün hemen yakınlarına kadar gelmektedir ve kentin güney kapısı önünde bulunmaktadır. Tepe büyük ölçüde tahrip olmuştur. Tepede, Troyalı bir kahramanın mezarı olduğu düşünülmektedir.

Caracalla Tümülüsü:

Ezine İlçesi Üvecik Köyü sınırları içerisinde, Yeniköy ile Üvecik Köyü arasında bulunmaktadır. Tepe yaklaşık 35m. yüksekliğindedir. Tepe, bölgenin en yüksek tepesidir. Bu nedenle tarih boyunca gözetleme amacıyla kullanılmış, bu nedenle tahrip olmadan günümüze kadar ulaşabilmiştir. Bazı araştırmacılar, Roma İmparatoru Caracalla’nın Troya kentini areti esnasında ölen gözde sevgilisi Festus’a yaptırdığı mezar ya da anıt olduğunu, bazı araştırmacılar da Caracalla adında bir kahramana ait olduğunu belirtmektedir.

Troya Antik Kenti:

Çanakkale Merkez Tevfikiye Köyü sınırları içerisinde kalmaktadır. Kentte yapılan araştırmalar neticesinde kentin M.Ö. 3000 yılından M.S. 5.yy.’a kadar kesintisiz iskan gördüğü tespit edilmiştir. Troia, 9 kültür katmanından oluşmaktadır. Bu katmanlar tarih sırasına göre, en alttaki katman I, en üstteki katman IX olarak adlandırılmıştır. Bu katmanlardan VII. katmanı (M.Ö. 1200) Troia Savaşı’nın geçtiği ve kentin yağmalandığı döneme aittir. Savaş neticesinde kent yağmalanmış ve halk göçe zorlanmıştır. Demir Çağ’ın başlamasıyla Akhalar”ın hakimiyeti altında kent yeniden kurulmuştur. M.Ö. 800’lü yıllardan sonra, efsanevi Troia Savaşları ve Troia’nın kuruluş mitolojileri, Homeros’un da destanı yardımıyla dine dayalı yeni bir sosyal yaşam doğmuş ve bunun sonucu olarak Troia kenti kutsal bir kent haline gelmiştir. M.Ö. 133 yılında bölgenin Roma İmparatorluğu’nun hakimiyetine girmesiyle Troia Romalılar tarafından Atayurt olarak kabul edilmiş, ayrıcalıklı konuma gelmiştir (Roma İmparatorluğu’nun kurucusu Aeneas Troya Savaşı nedeniyle kentten ayrılan Troialı bir prenstir. Bu nedenle, Roma İmparatorluğu’nun kurucusu bir Troyalıdır). Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması sonucunda kentin Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti olması için senatoya teklif sunulmuştur. Kent Bizans Dönemi’nde piskoposluk merkezi durumuna gelmiştir. Kentin, tarih boyunca önemli olması nedeniyle birçok imparator kenti ziyaret etmiş, yardımda bulunmuştur. Pers İmparatoru Darius ve Kserkes, Makedonya İmparatoru Büyük İskender, Roma İmparatorları Caesar, Hadrian ve Caracalla, Bizans İmparatoru Büyük Konstantin, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet bunlardan bazılarıdır.

Achilleon Antik Kenti:

Ezine İlçesi Yeniköy sınırları içerisinde Beşiğe Burnu’nda yer almaktadır. Beşiğe Koyu’na hakim, denize doğru uzanan burunda ve bu burnun güneydoğu yamacı üzerinde yer almaktadır. Yapılan araştırmalar neticesinde alanda M.Ö. 1200 yıllarından başlayarak M.S. 5.yy. Bizans Dönemi’ne kadar tarihlenen kültür katmanları olduğu tespit edilmiştir. Antik yazarlara göre Troya Savaşı için bölgeye gelen Akhalar’ın donanması bu koyda demirlemiş, buraya da karargah kurdukları tespit edilmiştir. M.Ö. 334 yılında Büyük İskender Troia ile birlikte Achılleon’u da ziyaret etmiş ve Akhileus’un mezarına kurbanlar adamıştır. Kentin kurulduğu bu koy OSmanlı Dönemi’nin sonuna kadar liman olarak kullanılmıştır.

Editör: Fevzi Elbi

Comments

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.